STATUTUL ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVACAPITOLUL 1

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ, DURATA ŞI CARACTERUL ASOCIAŢIEI

Art. 1. Prezenta Asociaţie va purta denumirea de Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova în raporturile sale cu terţii din străinătate, va folosi şi denumirea corespondentă din limbile de circulaţie internaţională (Association des Diplômés de l'Université de Craiova, Craiova Alumni Association).
În toate actele emanând de la Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova denumirea va fi urmată de cuvintele "persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial", numărul şi data sentinţei judecătoreşti prin care a obţinut personalitate juridică şi numărul de înregistrare din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Craiova. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova are ştampilă proprie aprobata de Adunarea generală, cont în bancă  - în lei şi în devize liber convertibile.
Culorile Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova sunt alb şi albastru.


Art. 2. Sediul Asociaţiei este situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13. Asociaţia îşi poate constitui filiale în condiţiile prevederilor art. 21, alin. 2, lit. e. şi ale art. 13 ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.


Art. 3. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova este persoană juridică română de drept privat, constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/200 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată de O.G. 37/2003. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova are caracter ştiinţific, social, cultural, sportiv, umanitar, nonprofit, apolitic şi neguvernamental.


Art. 4. Prezenta Asociaţie se înfiinţează pe o durata nedeterminată.

 


CAPITOLUL 2

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI


Art. 5. Asociaţia se înfiinţează în vederea :

a)      stabilirii şi promovării de relaţii de colaborare între Universitatea din Craiova şi absolvenţii săi, din toate domeniile şi de pretutindeni;

b)      organizării de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social menite să contribuie la propagarea imaginii şi la ridicarea prestigiului Universităţii din Craiova pe plan naţional şi internaţional;

c)      sprijinirii dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universitate;

d)      dezvoltării colaborării internaţionale cu organizaţiile similare;

e)      menţinerii şi dezvoltarii tradiţiilor specifice Universităţii din Craiova.


Art. 6. Pot beneficia de sprijinul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, orice persoane recunoscute cu preocupări ştiinţifice, de certă probitate morală şi profesională, atât din rândul studenţilor, al cadrelor din învăţământului superior, cât şi din activitatea de cercetare, fără nici o discriminare bazată pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială, opţiune, apartenenţă politică sau religioasă.

De sprijinul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova beneficiază cu precădere Universitatea din Craiova. Asociaţia poate oferi sprijin şi unor instituţii de învăţământ, asociaţii sau fundaţii cu preocupări privind perfecţionarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, cu condiţia ca acestea să aibă un caracter nonprofit, apolitic şi să desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor legale. De asemenea, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova, îşi propune să sprijine moral şi material şi cadre didactice pensionare ale Universităţii din Craiova, care au o stare de sănătate şi o stare materială precare.


Art. 7. Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui Statut, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative. În acest scop, Consiliul Director poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare.CAPITOLUL 3

PATRIMONIU

Art.8. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Asociaţia absolvenţilor Universităţii din Craiova este de 10.350.000 lei, cu contribuţia membrilor fondatori. Cotizaţia va fi de 50.000 lei pe lună.


Art.9.  Patrimoniul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, prin Hotărâre a Adunării Generale a asociaţilor, se va putea majora, în funcţie de dezvoltarea programelor menţionate la scopul asociaţiei şi prin sponsorizări din ţară şi străinătate, conform legilor române, respectiv străine în vigoare.


Art. 10. Mijloacele financiare şi materiale ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova pot proveni din :

a)      cotizaţiile membrilor;

b)      dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;

c)      dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d)      venituri realizate din activităţi economice directe;

e)      donaţii, sponsorizări, legate;

f)        resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g)      alte venituri.


Art.11. Donaţiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acţiuni, titluri de valoare, sau alte drepturi. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în registru de donaţii al Asociaţiei.


Art.12. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui scop, daca acesta este în concordanţă cu scopul general şi cu activitatea asociaţiei.


Art.13. Asociaţia poate refuza orice donaţie sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului act constitutiv.


CAPITOLUL 4

MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII


Art.14. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor ce pot avea calitatea de membri fondatori, membri asociaţi,  membri onorifici şi membri simpatizanţi.

Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezentul act constitutiv, membrii fondatori şi membrii asociaţi, în afara membrilor simpatizanţi şi onorifici, au drepturi şi obligaţii egale. Membrii simpatizanţi şi membrii onorifici au drepturile recunoscute membrilor asociaţiei numai dacă aceasta rezultă în mod expres din prevederile prezentului act constitutiv.


Art. 15. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei, ale membrilor  onorifici şi simpatizanţi, se exercită sau se execută numai în nume personal, fiind interzisă exercitarea ori executarea prin împuternicire, cu excepţia, dacă este cazul, a obligaţiei de plată a cotizaţiei sau a taxei de înscriere. În cazuri excepţionale, fortuite sau de forţă majoră, cu acordul Adunării Generale, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei vor fi reprezentate prin mandat.

 

Art. 16. Poate dobândi calitatea de membru asociat orice persoană care a absolvit Universitatea din Craiova sau instituţiile precursoare şi care, pe parcursul studiilor, a deţinut cetăţenia română, indiferent de cetăţenia şi rezidenţa actuale.


Art. 17. Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor Statutului şi de copia oficială a calităţii de absolvent al Universităţii din Craiova  sau a instituţiilor precursoare. Membrii fondatori, precum şi membrii asociaţi, vor face dovada calităţii de absolvent  al Universităţii din Craiova. Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, se ia de către Consiliul Director, nu mai târziu de 1 (una) lună de la data înregistrării cererii candidatului. Decizia se comunică celui interesat în scris, în maximum 20 (douăzeci) de zile de la adoptarea acesteia. Calitatea de membru asociat şi simpatizant se dobândeşte după primirea comunicării de admitere, cu începere de la data achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei. Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel în termen de maximum o lună de la primirea comunicării. Apelul se soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.

 

Art. 18. Membrii Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, cu excepţia membrilor onorifici, au obligaţia de a plăti taxa de înscriere şi cotizaţia în cuantum de 50.000 lei pe luna.

 

Art. 19. Membrii Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, invitaţi în această calitate să participe la manifestări, unde, prin poziţia adoptată, ar putea angaja asociaţia au datoria de a se consulta cu Preşedintele sau cu mandataţii acestuia, Secretarul general, Vicepreşedinţii şi Secretarul executiv, asupra programelor Asociaţiei şi a poziţiei acesteia în problemele legate de participarea la acele manifestări. Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor asociaţiei care sunt invitaţi, cu titlu personal, la diverse manifestări, dar doresc să se exprime în numele Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova. În ambele situaţii, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova răspunde moral şi juridic pentru faptele şi actele membrilor săi, numai în măsura în care ei au fost expres mandataţi pentru a se angaja în numele asociaţiei şi numai în vederea realizării scopurilor ei.


Art. 20.  Pot dobândi calitatea de membru asociat cetăţenii străini care au absolvit Universitatea din Craiova sau instituţiile precursoare. Membrilor asociaţi, cuprinşi în acest articol, le sunt recunoscute drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul Statut pentru membrii asociaţiei, dar fără dreptul de a fi aleşi în Consiliul Director sau în Comisia de Cenzori. Dispoziţiile art. 17 rămân aplicabile.

 

Art. 21. Calitatea de membru onorific se poate recunoaşte specialiştilor români şi străini care s-au remarcat în activitatea de îndrumare ştiinţifică a studenţilor sau absolvenţilor Universităţii din Craiova, cât şi celor de notorietate ştiinţifică internă şi internaţională. Calitatea de membru onorific se dobândeşte de la data acordării de către Consiliul Director, hotărârea acestuia fiind supusă ratificării în proxima Adunare Generală. Votul negativ al Adunării Generale atrage înlăturarea cu caracter retroactiv a calităţii de membru onorific. În toate cazurile, hotărârea Adunării Generale este definitivă.
Dacă Adunarea Generală nu a confirmat calitatea de membru onorific, o nouă procedură de acordare a acesteia poate fi desfăşurată în privinţa aceleiaşi persoane nu mai devreme de un an de la data hotărârii negative a Adunării Generale.


Art. 22. Calitatea de membru simpatizant se poate recunoaşte persoanelor de cetăţenie română sau străină, cu probitate morală şi profesională, care, indiferent dacă au absolvit, sau nu Universitatea din Craiova, sau altă formă de învăţământ superior, vor să sprijine activitatea Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova.

 

Art. 23. Încălcarea din culpă a prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte incompatibile cu obiectivele fundamentale ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova ori de natură să atragă prejudicii morale sau materiale acesteia (cum ar fi, de exemplu, condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii de o gravitate comparabilă) atrag excluderea din asociaţie sau retragerea calităţii de membru onorific, conform procedurii statutare.

 

Art. 24. Calitatea de membru fondator, de membru asociat, de membru simpatizant  sau de membru onorific se pierd prin:

a)      renunţare expresă formulată în scris de către cel ce renunţă;

b)      deces, dacă prin hotărârea Adunării Generale privind persoana decedată, nu  se hotărăşte altfel;

c)      excludere sau, după caz, retragere cu votul a 2/3 din numărul membrilor, a calităţii de membru;

d)      neplata cu rea credinţă de către membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii simpatizanţi a cotizaţiei, mai mult decât durata unui an calendaristic.

Membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii simpatizanţi şi membrii onorifici, care se retrag sau care sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova. Ei rămân obligaţi a achita cotizaţiile (cu excepţia membrilor onorifici) pe tot timpul cât au fost asociaţi.


Art. 25. Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă. Adunarea Generală poate retracta o hotărâre de excludere, dacă persoana sancţionată aduce dovezi, care înlătură temeiurile deciziei anterioare. În caz de retractare, Adunarea Generală va hotărî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de excludere. Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea de membru sau membru asociat dacă se constată săvârşirea de fapte care, conform cu Statutul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova, atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării Generale, care este definitivă. Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile retragerii calităţii de membru onorific.

 


CAPITOLUL 5

ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI


Art. 26. Organele Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova sunt :

a)      Adunarea Generală;

b)      Consiliul Director;

c)      Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.CAPITOLUL 6

ADUNAREA GENERALĂ


Art. 27. Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al asociaţiei. Ea se compune din totalitatea membrilor fondatori, asociaţi, simpatizanţi şi onorifici. Competenţa Adunării Generale cuprinde:

a)      stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei;

b)      dezbate şi aprobă raportul de activitate al Consiliului Director, realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe bază de bilanţ actual, raportul de verificare al comisei de cenzori privind activitatea financiar bugetară desfăşurată între sesiunile Adunării Generale ordinare, descărcând de gestiune Consiliul Director.

c)      aprobă programul anual de activitate al Asociaţiei;

d)      aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul următor precum, bilanţul contabil, precum şi programul de investiţii;

e)      aprobă modificarea statutului;

f)        abilitează Consiliul Director asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi asociaţii, pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse;

g)      alege şi poate revoca Preşedintele Consiliului Director, componenţa nominală a Consiliului Director, alege şi poate revoca cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. Alegerea şi revocarea Consiliului Director, precum si a cenzorului (cenzorilor) se decid prin vot. Forma votului se decide de la caz la caz în acea şedinţă a Adunării Generale - în acest scop, se constituie ad-hoc, prin alegere de către Adunarea Generală, o comisie de votare care va conduce în continuare lucrările Adunării Generale;

h)      abilitează Consiliul Director pentru: desfăşurarea de activităţi subsidiare cu caracter economic, a încheia contracte de  sponsorizare, de publicitate şi de mecenat în care să fie parte, înfiinţarea de societăţi comerciale; asocierea cu societăţi comerciale şi cu organe ale administraţiei publice precum şi alte activităţi, respectând legislaţia în vigoare - toate în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;

i)        hotărăşte asupra înfiinţării de filiale ale asociaţiei şi asupra afilierii la federaţii, uniuni de asociaţii din ţară şi din străinătate; abilitează Consiliul Director pentru a majora, în funcţie de circumstanţe şi necesităţi, conform legislaţiei în vigoare, patrimoniul social iniţial de fondare al asociaţiei.

j)        decide cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, constituirea de societăţi comerciale şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare - potrivit prezentul Statut se prevede că bunurile rămase în caz de lichidare a Asociaţiei vor fi  destinate Universităţii din Craiova.

k)      decide acordarea titlurilor de preşedinte de onoare ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova;

l)        modificarea statutului şi a actului constitutiv.


Art. 28. Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare. Adunarea Generală se convoacă de Preşedintele Consiliului Director. Adunarea Generală se conduce de Preşedinte sau de unul din mandataţii acestuia - Secretarul General sau de unul din Vicepreşedinţi. Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an, de regulă, în primul semestru al anului, de Preşedinte, prin hotărârea Consiliului Director luată cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 2/3 din numărul total al membrilor săi. Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data întrunirii, prin publicarea în organele de presă, prin afişaj la sediul facultăţilor, prin poşta electronică, indicându-se data, ora şi locul desfăşurării. Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, începând cu data convocării, în timpul programului de lucru şi la sediul asociaţiei, Consiliul Director va pune la dispoziţia membrilor asociaţiei textele cu privire la conţinutul propunerilor de modificări ale statutului şi/sau actului constitutiv. Materialele in extenso pot fi ţinute la dispoziţia membrilor, şi în afara programului de lucru, de personalul voluntar al asociaţiei mandatat de Secretarul executiv.

Adunarea Generală ordinară este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor. Membrii onorifici şi membrii simpatizanţi pot participa la Adunarea Generală, dar nu au drept de vot. Ei sunt convocaţi după aceeaşi procedură destinată membrilor fondatori şi asociaţi, fără însă ca eventualele iregularităţi de convocare să poată atrage nevalabilitatea Adunării generale.

Dacă la prima convocare realizată în concordanţă cu dispoziţiile prezentului Statut nu se întruneşte cvorumul statutar, Adunarea Generală ordinară va funcţiona valabil, în prezenţa celor de faţă, considerându-se de drept că s-a procedat la o nouă convocare care se va petrece în aceeaşi zi, în acelaşi loc, dar nu mai devreme de o oră şi nici mai târziu de două ore calculate de la data şi ora la care s-a făcut prima convocare. Adunarea Generală ordinară convocată în aceste condiţii funcţionează valabil cu acei membri prezenţi şi adoptă hotărâri cu votul exprimat de jumătate plus unu din numărul lor.

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Forma votului se decide, de la caz la caz, în acea şedinţă a Adunării Generale.


Art. 29. Membrul asociaţiei care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile aliniatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 

Art. 30. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în Procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul (Craiova).


Art. 31. Adunările Generale extraordinare se convoacă ori de câte ori se consideră necesar, la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din membri adresată Preşedintelui Consiliului Director, sau prin hotărârea Consiliului Director luată cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum 2/3 din numărul membrilor săi.

Adunarea Generală extraordinară este legal constituită potrivit criteriilor de la Adunarea Generală ordinară iar hotărârile se iau cu jumătate plus unu de voturi cu excepţia situaţiilor în care se vor lua hotărâri cu privire la modificarea statutului şi/sau a actului constitutiv, şi cu privire la dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare pentru care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul voturilor celor prezenţi.


Art. 32. Dispoziţiile art. 28 alin (3), (4), (5), art. 29 şi art. 30 ale prezentului Statut se aplică şi membrilor Adunării Generale Extraordinare.CAPITOLUL 7

CONSILIUL DIRECTOR


Art. 33. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală, din rândurile membrilor fondatori, pe o perioada de 4 ani.  Consiliul Director este organul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, în limitele competenţei acesteia, şi coordonează activitatea Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova în intervalul dintre Adunările Generale. Consiliul director este organul de conducere curent a asociaţiei şi coordonează activităţile între sesiunile Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă da, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii.

 

Art. 34. Consiliul Director se compune din 7 membri din care un Preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar general, un trezorier şi trei membri. Consiliul  director va fi format din următoarele persoane:

 

MOCANU  LUCIAN MIHAI - preşedinte.


CONSTANTINESCU CONSTANŢA DANA - vicepreşedinte.


ROŞCA ADRIAN - secretar general.


CIOBOTEA DINICĂ - trezorier.


NICOLA DORU ADRIAN - membru.


STANCIU MARGARETA - membru.


VĂRZARU MIHAI - membru.


Asociaţia este reprezentată de preşedintele Consiliului Director sau prin mandataţii săi.

Art. 35. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, sau de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Consiliului Director, sau a minimum 4 membri ai Consiliului Director şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.

Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă din totalul membrilor prezenţi.


Art. 36. Dispoziţiile art. 29 ale prezentului Statut (rap. la dispoziţiile art. 22 şi art. 25 ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statutul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 25 al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.


Art. 37. Consiliul Director exercită, în perioadele dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova şi hotărăşte în toate problemele prevăzute în competenţa sa în baza prezentului statut sau a hotărârilor Adunării Generale.

Sunt în competenţa Consiliului Director:

a)      dezbaterea problemelor de interes general, ivite în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi care prezintă urgenţă, adoptarea de rezoluţii cu concluzii şi propuneri de măsuri corespunzătoare;

b)      stabilirea programelor prioritare ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova;

c)      aprobarea programului de acţiuni viitoare ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova  în cadrul obiectivelor generale stabilite de Adunarea Generală.


Art.38. Consiliul Director  are următoarele atribuţii:

a)      organizarea selecţiei persoanelor, acţiunilor, programelor, care vor beneficia de facilităţile oferite de asociaţie;

b)      analizarea condiţiile şi modalităţilor optime pentru înfiinţarea de noi filiale în ţară şi în străinătate, modul de funcţionare a acestora şi raportul dintre filiale şi centrala lor;

c)      propunerea unei  strategii şi tactici manageriale privind atragerea unui număr cât mai mare de persoane fizice sau juridice de drept privat sau public
din ţară sau străinătate, în vederea realizării mijloacelor materiale, atât cât şi a sumelor necesare satisfacerii scopului pentru care a fost constituită
Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Craiova.

d)      elaborarea, modificarea şi aprobarea regulamentului de funcţionare a Consiliului Director; elaborarea "fişei postului" cu atribuţii precise pentru fiecare membru al executivului;

e)      încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

f)        aprobarea organigramei şi politica de personal a asociaţiei;

g)      îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de statut sau de Adunarea Generală;

h)      stabilirea nivelului salarizării a personalului angajat şi a personalului care va fi angajat pentru buna funcţionare a activităţii Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova;

i)        pregătirea sesiunilor ordinare şi extraordinare ale Adunărilor Generale, elaborând şi susţinând documentele de lucru; numirea comisiilor sale permanente şi temporare, pe specialităţi şi cu obiective precise, în care se pot include şi specialişti neremuneraţi din afara asociaţiei;

j)        convocarea în condiţiile prevăzute de statut a Adunărilor Generale, cu hotărâri luate cu majoritate simplă de voturi;

k)      luarea de hotărâri şi propuneri referitoare la drepturile asociaţiei ca asociat sau acţionar în societăţile comerciale în care deţine părţi sociale sau acţiuni, precum şi în privinţa altor asocieri la care este parte;

l)        decide şi efectuează afilierea la federaţii şi uniuni ale asociaţiilor de absolvenţi;

m)    aprobarea nivelului taxelor şi cotizaţiilor;

n)      încheierea de contracte de sponsorizare şi mecenat în care asociaţia este parte, asocierea cu persoane fizice şi persoane juridice din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului asociaţiei - în condiţiile legii;

o)      sesizarea şi exploatarea oportunităţilor, în favoarea asociaţiei, oferite de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cuprinse în Capitolul VIII - Relaţiile cu autorităţile publice, precum şi ale altor prevederi legale din dreptul pozitiv al României;

p)      propune aprobării Adunării Generale persoana cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori;

q)      prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul  bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

r)       hotărăşte angajarea patrimoniului asociaţiei şi dă socoteală de actele sale în faţa Adunării Generale;

s)       asigură aducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor asociaţiei aşa cum sunt prevăzute în prezentul statut şi aplică strategia şi politica asociaţiei aşa cum sunt stabilite de adunarea generală.

 

Art. 38. Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui Statut, Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii din Craiova poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative. În acest scop, Consiliul Director, abilitat prin aprobarea acestei prevederi statutare de Adunarea Generală, poate decide şi înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare.

 

Art. 39. Procesele verbale de şedinţă ale Consiliului Director sunt semnate de membri prezenţi.

 

Art. 40. În cazul încetării din orice motive a calităţii de membru al Consiliului Director locul vacant va fi ocupat prin alegerea unui alt membru în termen de 60 zile.


Art.41. În cazul în care se constată de către cel puţin jumătate plus unu din numărul de asociaţi, că oricare din membrii Consiliul Director nu-şi respectă atribuţiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopurilor asociaţiei, prin hotărârea Adunării Generale, convocată în acest sens, acesta se va putea înlocui şi înainte de expirarea mandatului de 4 ani. Aceeaşi procedură se va aplica şi în cazul cenzorului.CAPITOLUL 8

CENZORII


Art.42. Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociaţiei, el este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. După numire se bucură de
independenţă în exercitarea atribuţiunilor ce-i revin. Cenzor este numit:


IACOB  CONSTANŢA, cu domiciliul în Craiova, str. Aleea 2 Rovine nr.8, jud. Dolj, identificată cu C.I. , seria DX nr.229132, eliberată de Poliţia Craiova, la data de 29.01.2002, CNP 2471202163258. Dacă asociaţia va cuprinde mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de Comisia de Cenzori, formată din trei membri şi doi supleanţi, numită de Adunarea Generală prin vot, pe o perioada de 4 ani şi care pot fi membri ai asociaţiei.

 

Art. 43. În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, are următoarele atribuţii:

a)        la începutul exerciţiului financiar verifică realitatea şi legalitatea fundamentării prevederilor din proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, informând despre aceasta Consiliul Director;

b)        controlează valorile patrimoniale potrivit inventarelor cât şi realitatea datelor din acestea, din evidenţa contabilă şi din bilanţ;

c)        verifică activitatea financiar contabilă a Asociaţie, gestionarea patrimoniului acesteia şi a filialelor;

d)        participă, dacă doreşte (doresc), la şedinţele Consiliului Director
fără drept de vot;

e)        îndeplineşte orice atribuţii cu privire la controlul disciplinei economico-financiare a asociaţiei şi cu privire la apărarea intereselor ei economice, la cererea expresă a oricărui membru al Consiliului Director.

f)          întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; Cenzorul, sau Comisia de Cenzori, va (vor) putea să-şi exercite oricând atribuţiile, dar nu mai puţin de o dată pe lună. Cenzorii consemnează constatările rezultate din verificări şi analize într-un registru special, sub formă de procese verbale sau note, împreună cu concluziile şi recomandările lor.

În caz de constatări şi concluzii divergente, membrii Comisiei de cenzori, dacă aceasta este constituită, vor întocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate Adunării Generale împreună cu punctul de vedere al preşedintelui Consiliului Director. Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori întocmeşte rapoarte despre activitatea şi constatările lor pe care le prezintă Adunării Generale, cu propuneri şi recomandări.


Art.44. În caz de indisponibilitate a cenzorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate temporar de împuternicitul Adunării Generale, aceasta urmând să decidă în maxim 3 luni înlocuirea sa.CAPITOLUL 9

GESTIUNEA ASOCIAŢIEI


Art.45. Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Exerciţiul financiar începe pe 01 ianuarie şi se încheie pe 31 decembrie. Pentru primul an de activitate, exerciţiul financiar începe la data recunoaşterii Asociaţiei ca persoană juridică.


Art.46. Gestiunea financiară se ţine de personal calificat şi poate fi controlată de Preşedintele Asociaţiei, de membrii Consiliului director  şi de organele de control financiar intern.


Art.47. Asociaţia poate avea conturi în lei şi în valută în condiţiile legii.

 

Art.48. Operaţiunile financiare  ale Asociaţiei se vor putea face numai cu semnătura Preşedintelui sau a persoanei desemnată de acesta în mod expres.


Art.49. Asociaţia poate acorda sprijin financiar altor persoane fizice sau juridice nonprofit din ţară sau străinătate.

 

 

CAPITOLUL 10

DISPOZIŢII FINALE


Art.50. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face în cazurile prevăzute de lege.


Art.51. Toate litigiile, care eventual s-ar ivi în timpul funcţionării sau lichidării, se vor judeca  potrivit dreptului comun, de către instanţele competente.


Art.52. Modificările şi completările prezentului statut se fac prin hotărâri ale Adunării generale în condiţiile legii.


Art.53. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislaţia în vigoare.


Se împuterniceşte, conform procesului verbal de constituire din 19.07.2004, d-na UDREA ANCA, cu domiciliu în Craiova, str. Opanez, Bloc B25, sc.1, et.1, ap.5, Jud. Dolj, identificată cu CI seria DX nr.003535 eliberat de Poliţia Craiova la data de 13.10.1998, CNP 2740912162379, să desfăşoare procedura  de dobândire a personalităţii juridice  a Asociaţiei.


Prezentul  statut s-a redactat azi 02.08.2004, în 5 exemplare, la sediul din Craiova, str. A.I. Cuza, de către membrii fondatori ai Asociaţiei. Redactat de Biroul Notarului Public DANA TOMIŢĂ.